ROYAL SABLETEK ANGULAR 3/4 INCH - ARTIST PAINT BRUSH - L95060-3/4"