ROYAL SABLETEK ANGULAR 3/8 INCH - ARTIST PAINT BRUSH - L95060-3/8"