ROYAL SABLETEK ANGULAR 5/8 INCH - ARTIST PAINT BRUSH - L95060-5/8"