ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 0 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-0