ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 1 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-1