ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 10 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-10