ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 12 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-12