ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 14 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-14