ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 16 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-16