ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 18 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-18