ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 2 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-2