ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 20 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-20