ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 24 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-24