ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 26 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-26