ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 28 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-28