ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 30 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-30