ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 44 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-44