ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 6 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-6