ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT BRIGHT 8 - ARTIST PAINT BRUSH - L95015-8