ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT ROUND 0 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-0