ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT ROUND 10 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-10