ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT ROUND 12 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-12