ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT ROUND 14 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-14