ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT ROUND 16 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-16