ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT ROUND 2 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-2