ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT ROUND 20 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-20