ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT ROUND 4 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-4