ROYAL SABLETEK SHORT HANDLE SHORT ROUND 6 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-6