ROYAL SABLETEK SHORT ROUND 8 - ARTIST PAINT BRUSH - L95005-8