ROYAL SOFT GRIP GOLD TAK SHORT SHADER BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - SG155-2