ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKL SHORT SHADER BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - SG155-10