ROYAL SOFT GRIP LONG HANDLE GOLD TAK FLAT BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - SG152-6