ROYAL SOFT GRIP LONG HANDLE SNOWHITE FLAT BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - SG4590-8