ROYAL SOFT GRIP LONG HANDLE SNOWHITE FLAT BRUSH SG4590-2