ROYAL SOFT GRIP NATURAL HAIR HALF MOON BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - SG375-1/4"