ROYAL SOFT GRIP OX HAIR WASH BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - SG725-1/2"