ROYAL WHITE TAKLON ANGULAR BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R169-1/4"