ROYAL WHITE TAKLON ANGULAR BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R169-3/8"