ROYAL WHITE TAKLON FLAT BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R159-8