ROYAL WHITE TAKLON FLAT SHADER BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R159-2