ROYAL WHITE TAKLON GLAZE/WASH BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R709-3/4"