ROYAL WHITE TAKLON SHORT SHADER BRUSH - ARTIST PAINT BRUSH - R159-S-10