Royal Economy Gold Taklon Shader Brush - Artist Paint Brush - R15-8