SG150-2 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHADER ARTIST PAINT BRUSH