SG150-4 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHADER ARTIST PAINT BRUSH