SG150-6 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHADER ARTIST PAINT BRUSH