SG155-2 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHORT SHADER ARTIST PAINT BRUSH