SG160-1/4INCH ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON ANGULAR ARTIST PAINT BRUSH