SG150-0 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHADER ARTIST PAINT BRUSH