SG150-8 ROYAL SOFT GRIP GOLD TAKLON SHADER ARTIST PAINT BRUSH